"; echo ""; echo "".$v[usrname]." - Head"; echo $v[javacb]; echo ""; $h1=trim($v[bg_head]); if (strlen($h1) > 0){$h1=" background=".$v[dq]."../".$v[upload01].$h1.$v[dq];}else{$h1="bgcolor=".$v[dq].$v[farbe_system].$v[dq];} echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo ""; echo "
"; ?>